Tim gai mai dam goi

Can you eat grapefruit when taking coversyl